Verksamhetsplan 2015

Allmänt:

Syfte: Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen och främja bättre villkor för småhusägande. Verksamheten skall drivas utan vinstsyfte och utformas i dialog med föreningens medlemmar.

Målgrupp: Villaägare i Solhem, Spånga. Nuvarande antal medlemmar uppgick vid årsskiftet till ca 900. Totalt finns ca 1 400 villor och ca 400 radhus i Solhem.

Tillhörighet: Föreningen är opolitisk och ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

Ekonomi:

Intäkter: Verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter.
Av årsavgiften 405 kr/medlem tillfaller 40 kr/medlem Solhems Villaägareförening. Resterande 365 kr/medlem tillfaller Villaägarnas Riksförbund, som ger service till Solhems Villaägareförening i form av: registrering av nya medlemmar, skötsel av medlemsregistret, inkassering av medlemsavgifter etc, samt medlemmarna i form av rabatter, expertstöd, lobbying mm.

Kostnader: Föreningens kostnader utgörs huvudsakligen av utgifter för tryck av medlemsutskick och anordnande av medlemsmöten/aktiviteter samt lokalhyra. För att hålla portokostnaderna nere delar styrelseledamöterna med hjälp av ytterligare några frivilliga medlemmar ut alla utskick i medlemmarnas brevlådor.

Medlemsförmåner: ”Solhems Leverantörsguide” skall ge medlemmarna tillgång till ett lokalt utbud av förmånliga produkter och tjänster samt medlemsrabatter knutna till småhusägande. Leverantörsguiden återfinns på föreningens hemsida (www.solhem.org). Under 2015 görs en översyn av våra lokala leverantörer och presentationen av dessa på hemsidan får en uppfräschning. Föreningens anslutning till Villaägarnas Riksförbund (www.villaagarna.se) ger även tillgång till ett stort antal förmånliga produkter och tjänster samt medlemsrabatter som t.ex. expertrådgivning, billigare försäkringar, rabatt på säkerhetsprodukter, billigare bredbandsavtal samt medlemstidning.

Samverkan: Föreningen ska verka för utökad dialog med lokala kommunala instanser i frågor som rör småhusägande. Synas i lokala media och tydliggöra för allmänhet och medlemmar att föreningen aktivt arbetar för villaägarnas intressen lokalt. Samverka med villaägareföreningar i närområdet.

För år 2015 planeras följande:

Medlemsmöten/aktiviteter:

 • 13 april Årsmöte, Bygglovsregler i Solhem, skydd mot åska
 • 30 april Valborg på Gläntan i samarbete med Spånga IS
 • 23 maj Bakluckeloppis, Spånga Grundskola/ Gymnasiums skolgård
 • 7 juni ”Öppna Trädgårdar i Solhem”
 • Augusti/ september Trädgårdsinriktad aktivitet (studiebesök, föredrag el dyl.)
 • Oktober/ november Höstmöte – tema meddelas senare
 • December Julmarknad (infostånd med Grannstödsbilen)

Vidareutveckla ”Grannsamverkan mot brott” – Tack vare ett intensivt arbete finns en idag c:a 50 gruppombud i Solhem. Vi ska fortsätta att aktivera boende och öka tryggheten inom området.

Stödja Grannstöd i Spånga-Tensta – Solhems VÄF genom att uppmuntra medlemmar att ställa upp som frivilliga förare av grannstödsbilen.

Vi kommer följa upp medlemsenkäten från 2014 och utföra djupare intervjuer med medlemmar för att få en bättre förståelse för hur vi kan attrahera nya medlemmar. Vi kommer även intervjua ”avhoppare” för att lära om vad vi kan förbättra.

Kontinuerligt:

 • Bevaka aktuella planfrågor t.ex. Spånga Centrums förnyelse och andra förnyelseprojekt i Spånga samt ombyggnaden av Spånga station.
 • Fortsatt bevakande av förändringarna på Bromma Flygplats och hur dessa kan påverka vår lokala boendemiljö
 • Vara engagerad i Region ABC* och VISS* – inte minst i planfrågor beträffande påverkan på boendemiljön, trafik, snöröjning och dyl.
 • Bevaka trafikmiljö, gator & parker

Information och medlemskontakt:

Informera medlemmarna vid höst- och vårmöten samt via föreningens hemsida www.solhem.org. Kontinuerligt följa upp föreningens verksamhet och därmed skapa ett forum för informationsutbyte med medlemmarna.

Medlemsrekrytering: Genom att informera villaägare i Solhem som ännu inte är medlemmar samt nytillkomna ägare om vad föreningen står för och åstadkommer samt föreningens lokala målsättning, har vi som mål att utöka medlemsantalet. Vidare skall vi dela ut välkomstkort till nyinflyttade i vårt villaområde. Vi ska ytterligare marknadsföra släpet som ett sätt att locka medlemmar.

Öka kontakten med radhusområdens samfälligheter och ekonomiska föreningar inom Solhem, där direktanslutna har blivit föreningsanslutna i Solhems Villaägareförening: Föreningens långsiktiga mål är att knyta till sig minst 70 % av villahushållen i Solhem.

Fortsätta insamlandet av e-postadresser för att effektivisera den löpande kontakten.

*Region ABC är Villaägarnas verksamhetsområde för ABC länen. VISS = Villaägare i Stockholm Stad, ett distrikt inom Region AB med särskilt fokus på Stockholm stad.